ABONAMENT 2018

ABONAMENT 2018

ABONAMENT 2018


Zapraszamy do zakupu abonamentu na wszystkie monety i banknoty kolekcjonerskie, które zostaną wyemitowane w 2018r. Zasady są proste i przejrzyste. Kupując jeden abonament, masz pewność otrzymania po jednej monecie lub banknocie z każdej emisji w 2018 roku po CENIE EMISYJNEJ NBP! W przypadku emisji monet okolicznościowych 5 zł, abonament obejmuje 5 szt. w cenie nominalnej!

W momencie ukazania się ceny emisyjnej na portalu NBP, zostaną Państwo poinformowani o terminie płatności. Do każdej emisji należy doliczyć również koszt przesyłki 13 zł. Istnieje możliwość połączenia emisji w jedną przesyłkę. Zwykle od 2-5 dni po emisji wysyłamy zamówione monety na wskazany adres.

UMOWA ABONAMENTOWA NA 2018 ROK

ZAMÓWIENIE PRZYJMUJE: INVEST-NUMI Anna Żółkowska, NIP: 924-176-71-79, 68-100 Żagań ul. Klonowa 26/12, REGON: 364823627, email: kontakt@numi-blog.pl, tel: 518906666

numer rachunku bankowego: 38 1140 2004 0000 3202 7630 5245 mBank.

 

RODZAJ PAKIETU

Ilość

Cena usługi

SUMA

MONETY SREBRNE 10 zł i 20 zł

200,00 zł

MONETY SREBRNE 50 zł (Skarby SAP)

50,00 zł

MONETA SREBRNA 100 zł (Ag 999 kula)
100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

290,00 zł *

MONETA ZŁOTA 1 zł (Au 999,9)
100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

490,00 zł *

MONETA ZŁOTA 500 zł (Skarby SAP)

90,00 zł

MONETY ZŁOTE 100 i 200 zł

90,00 zł

BANKNOT KOLEKCJONERSKI

25,00 zł

MONETY 5 zł OKOLICZNOŚCIOWE

1,50 zł **

RAZEM:

 

*) Patrz punkt 5 Szczegółowych Warunków Umowy Abonamentowej.

**) Do każdego pakietu dołączone jest do 5 monet okolicznościowych w cenach nominalnych.

FORMA PŁATNOŚCI: przelew na rachunek firmowy (przedpłata)

TRYB WYSYŁKI/ODBIORU: Poczta Polska SA. (koszt dostawy 13 zł)

Płatności za przesyłkę dokonuje się przy dokonaniu płatności za emisje. Można wybrać cykl wysyłki co emisję, lub samemu określić częstotliwość. Można to zrobić na bieżąco przy każdej emisji.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY ABONAMENTOWEJ NA 2018 ROK

 1. Usługodawca: INVEST-NUMI Anna Żółkowska, NIP: 924-176-71-79, 68-100 Żagań ul. Klonowa 26/12, REGON: 364823627, email: kontakt@numi-blog.pl, tel: 518906666

 2. Abonent: osoba zamawiająca abonament (dane osobowe str. 1)

 3. Okres trwania usługi abonamentowej zaczyna się od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku i nie obejmuje on monet i banknotów wyemitowanych wstecz (przed podpisaniem usługi). Zawierając umowę, Abonent jest zobowiązany do zamówienia wszystkich monet i banknotów, zadeklarowanych powyżej (pakietów). W przypadku odmowy zakupu jednej monety z pakietu lub banknotu, usługodawca może rozwiązać umowę abonamentową z Abonentem. Wpłacona przez Abonenta zaliczka nie zostanie zwrócona.

 4. Abonent deklarując chęć zakupu monet z poszczególnych pakietów i dokonując opłaty za te pakiety, ma prawo do otrzymania ich po cenach emisyjnych NBP. Usługodawca przez okres trwania umowy deklaruje sprzedaż tych walorów po cenach emisyjnych.

 5. Usługodawca NIE PONOSI odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych walorów, w przypadku: redukcji dostawy monet przez NBP, wystąpienia Siły Wyższej lub innego zdarzenia losowego, które zakłóciłoby prawidłowy przebieg umowy. W przypadku redukcji dostaw przez NBP, realizacji podlegają w pierwszej kolejności umowy zawarte wcześniej. Decyduje tu data zawarcia umowy. Ewentualne dokonane już wpłaty zostaną zwrócone do Abonenta w ciągu 14 dni.

 6. W przypadku zmiany Planu Emisyjnego przez Narodowy Bank Polski w czasie trwania umowy, nowo dodane emisje również są objęte powyższą umową, jednak Abonent ma prawo do odmowy ich zakupu.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do własności walorów zamówionych przez Abonenta, do czasu pełnego opłacenia należności (ceny emisyjnej + kosztów dostawy).

 8. Usługodawca przeniesie własność zamówionych walorów na Abonenta po wpłaceniu przez niego należności w terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego emisję danego waloru, do czego zobowiązuje się Abonent. Informację o terminie płatności i dacie emisji Abonent otrzyma w wiadomości e-mail, na adres podany wyżej, do czego zobowiązuje się Usługodawca.

 9. Abonament wchodzi w życie w dniu podpisania go przez usługodawcę. Abonent wypełnia:

– 1 egzemplarz i wysyła go na adres e-mail do Usługodawcy,

– 2 egzemplarze i wysyła je na adres firmowy pocztą tradycyjną.

W przypadku wysłania drogą e-mail, Usługodawca odsyła tą samą drogą podpisany egzemplarz.

W przypadku wysłania pocztą tradycyjną, Usługodawca odsyła 1 egzemplarz również pocztą tradycyjną na adres Abonenta podany wyżej.

 1. Wysłanie podpisanych umów pocztą tradycyjną lub wiadomością e-mail oznacza akceptację SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW UMOWY ABONAMENTOWEJ NA 2018 ROK.

 2. W przypadku umów zawartych poza lokalem lub na odległość, zamawiającemu abonament przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jego złożenia, bez podania przyczyny. Wystarczy informacja np. poprzez wiadomość e-mail. Taką umowę uważa się za niebyłą.

 3. Abonent ma prawo do składania reklamacji na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 4. Podpisując umowę, Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres dostawy, telefon komórkowy, adres e-mail) w celach prawidłowej realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, niezwiązanym z prawidłową realizacją zamówienia.

 5. Integralną część umowy stanowi plan emisyjny NBP na 2018 rok, stanowiący załącznik.

 1. Wszelkie spory wynikające z umowy, będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd właściwy miejscowo.

Zapraszamy do współpracy.


ZAMÓW PONIŻEJ